วิสัยทัศน์

      เป็นหน่วยงานวิจัย มุ่งสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียนให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน  

โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้

                    - นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา

                     - หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

                     - พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

                     - ส่งเสริมสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม

                     -  จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

                     - ครือข่ายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

 

                       pink flower divider md clr   

  

Visions

         MSRC aims to promote new researchers, construct knowledge and innovation as well as disseminate research

on multicultural education which will contribute to regional and ASEAN communities development and for its peaceful

and sustainable coexistence in multicultural society.

                            - Policy and multicultural education management

           - Curriculum, instructional materials, and information and technology for multicultural education

           - Multicultural education for sustainable development

           - Holistic health promotion in multicultural society

           - Multicultural psychology,  principles, theories, and multicultural education research

           - Multicultural education network and social sciences

 

                 pink flower divider md clr