ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

อธิการบดี

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รออธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ปิยะ กิจถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คณะกรรมการอำนวยการ

ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

ผู้อำนวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งยืน

ผศ.บัณฑิต ตุลยรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี

ผศ.สุวิมล นราองอาจ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลปัตตานี

ดร.ยูโซะ ตาเละ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

นายอารี ดิเรกกิจ

ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา(ศอ.บต.)

นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว

ผู้อำนวยการ สพท.ปัตตานี เขต 1