อธิการบดี ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา
 รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี   ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษา
 คณบดี คณะศึกษาศาสตร์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการ
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  กรรมการ
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ กรรมการ
 องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1  กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลปัตตานี กรรมการ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ
 ผู้อำนวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   กรรมการและเลขานุการ
 เลขานุการ สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

      โดยคณะกรรมการอำนวยการ  มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนกำกับดูแล

การปฏิบัติงานให้ความเห็นชอบ ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางวิจัยแผนงานคณะกรรมการหลักเกณฑ์หรือ

วิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆของสถานวิจัยตลอดจนให้คำปรึกษาแก่สถานวิจัยในการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งและดำเนินงานของสถานวิจัย 

 

                                pink flower divider md clrpink flower divider md clr