ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

Asst.Prof.Dr.Chawalit Kerdtip

   

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

Director of MSRC

 

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล

Assoc.Prof.Dr.Kanita  Nitjarunkul

  

กรรมการ

Committee

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

Asst.Prof.Dr.Ekkarin Sungtong

      

กรรมการ

Committee

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ  พรหมเพชร

Asst.Prof.Wattana  Prohmpetch

 กรรมการเเละเลขานุการ

Committee & Secretary 

 

 

 

 

 

 

โดยคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน บริหารจัดการ ประสานงานให้คำปรึกษา

และดำเนินงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์แผนงานของสถานวิจัย

 

              pink flower divider md clr pink flower divider md clr