แผนการงานวจย

หัวข้องานวิจัย

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีที่

1

ปีที่

2

ปีที่

3

ปีที่

4

ปีที่

5

1. นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา (ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)

1.1  โครงการวิจัย “การบริหารและนโยบายโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา”

โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง และ อ.เฉลิมเกียรติ  ส้มเกิด

 

กำลังดำเนินการส่งตีพิมพ์

วารสารระดับนานาชาติ

1.2  โครงการวิจัย “การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา” โดย ดร.อะห์มัด  ยี่สุนทรง, อ.อับดุลฮาดี  สะบูอิง และ ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

 

/

/

ยุติเนื่องจากไม่ได้รับทุนสนับสนุน

1.3โครงการวิจัย “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาด้วยแนวคิดสันติวิธีและวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโดย ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทองและ ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์ปรับเป็น : ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความไม่สงบ : กรณีศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

 

/

/

/

รอปิดโครงการ

1.4 โครงการวิจัย “มุมมองของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา” โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

 

เสร็จแล้ว

ได้ตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ

1.5 โครงการวิจัย “รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

 

เสร็จแล้ว

ได้ตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ

1.6 Developing from assistant to full principal in a context of social unrest: The case of Southern Thailand. Ekkarin Sungtong& Melanie C.Brooks

 

เสร็จแล้ว

ได้ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ

1.7 Leading in Conflict Zones: Principal Perceptions of Armed Military Guards in Southern Thai Schools. Ekkarin Sungtong & Melanie C.Brooks

 

เสร็จแล้ว

ได้ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ

1.8 Book Chapter: The challenge of multicultural education during insurgency: The case of Southernmost Thailand. Ekkarin Sungtong

 

 

เสร็จแล้ว

รอตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาต

1.9 We still have bombings: School principals and insurgent violence in Southern Thailand. Ekkarin Sungtong

เสร็จแล้ว

รอตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

2. หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา (ดร.ชวลิต เกิดทิพย์)

2.1  โครงการวิจัย“สื่ออุปกรณ์และสารสนเทศโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา”

โดย อ.มณฑล ผลบุญ, อ.โอภาส  เกาไสยภรย์  และ ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

 

/

/

ยุติดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุน

2.2 โครงการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา”

โดย ดร.อลิสรา ชมชื่น, ดร.ณัฐินี โมพันธ์, อ.ทยภร กระมุท, อ.รอฮานา วอลี และ

ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

 

/

/

ยุติดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุน

2.3 โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ” โดย ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง

 

/

/

กำลังดำเนินการส่งตีพิมพ์

วารสารระดับนานาชาติ

2.4 โครงการวิจัย “กลยุทธ์การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์ ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง และดร.วัชรินทร์ หนูสมตน

 

-

-

/

/

/

3. พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน (อ.สนั่น เพ็งเหมือน)

3.1 โครงการวิจัย “เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมพื้นที่ชายแดนภาคใต้”

อ.สนั่น  เพ็งเหมือน, ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, ผศ.ไพรัช  วัชรพันธ์,  สุกัญญา สุขสุพันธ์, มูฮัมมัรุสดี  นาคอ, อิสมาแอ  มาหะ และนูรนาบีฮ๊ะ  เว๊าะบ๊ะ

 

/

/

/

/

/

3.2 โครงการวิจัย “การใช้วัฒนธรรมชุมชนฟื้นฟูลำคลองในเขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี”  โดย อ.สนั่น  เพ็งเหมือน, ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, ผศ.ไพรัช  วัชรพันธ์, นายมูฮัมมัรุสดี  นาคอ, อิสมาแอ  มาหะ และนูรนาบีฮ๊ะ เว๊าะบ๊ะ

ยุติโครงการ

เนื่องจากไม่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุน

3.3 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มูฮัมมัรุสดี  นาคอ, สนั่น เพ็งเหมือน, สุกัญญา สุขสุพันธ์, อิสมาแอ มาหะและนูรนาบีฮ๊ะ เว๊าะบ๊ะ

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

3.4  โครงการติดตามประเมินผลโครงการการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย โดย อ.สนั่น  เพ็งเหมือน, ดร.ศักรินทร์ ชนประชา,  ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์,  สุกัญญา สุขสุพันธ์, มูฮัมมัรุสดี นาคอ, อิสมาแอ มาหะ และนูรนาบีฮ๊ะ  เว๊าะบ๊ะ

 

เสร็จแล้ว

กำลังเขียนบทความวิจัย

3.5 โครงการศึกษาการรับรู้และความพร้อมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดย  ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, อ.สนั่น  เพ็งเหมือน,

ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์,  สุกัญญา  สุขสุพันธ์, มูฮัมมัรุสดี  นาคอ,  อิสมาแอ  มาหะ

และนูรนาบีฮ๊ะ เว๊าะบ๊ะ

 

-

-

 

/

 

/

 

/

3.6 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายครูเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้การจัดการ ระยะที่ 1 (เครือข่ายเทศบาลเมืองปัตตานี,เทศบาลตะลุบัน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 3) โดย ดร.เรชา  ชูสุวรรณ, อ.สนั่น เพ็งเหมือน

 

-

/

 

/

 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว

3.7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายครูเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้การจัดการ ระยะที่ 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 และ 2) โดย ดร.เรชา  ชูสุวรรณ, อ.สนั่น  เพ็งเหมือน

 

-

-

-

ยุติโครงการ

เนื่องจากไม่ได้รับทุนสนับสนุน

3.8 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์, อ.สนั่น เพ็งเหมือน, อ.จุฑา ธรรมชาติ, ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา

 

-

-

/

/

/

3.9 โครงการสำรวจการจัดการชนิดของขยะและปัญหาในจังหวัดปัตตานี โดย อ.สนั่น

เพ็งเหมือน, ดร.วันพิชิต ศรีสุข, ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง, ดร.ศราวุธ  เจ๊ะโส๊ะ และ ผศ.ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ์      

                             

-

-

ดำเนินการเสร็จแล้ว

รอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

4. งานวิจัยสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม (ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร)

4.1  โครงการวิจัย “วิถีสุขภาพและการดูแลตนเองแบบผสมผสานภูมิปัญญาของผู้มีภาวะเบาหวานมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร,

ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์  

            

สถานวิจัยฯ กำลังดำเนินการติดตามผลงานวิจัย 3 เรื่องในช่วง 2 ปีแรกที่เป็นคณะกรรมการสถานวิจัย และยุติหลังจากนั้น เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ (เริ่มปีที่ 2)

4.2  โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร, ผศ.สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ และอ.อวาทิพย์ แว

 

4.3  โครงการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม” โดย ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร และอ.ธินัฐดา พิมพ์พวง

 

5. สุขภาวะและจิตวิทยาทางพหุวัฒนธรรม ( อ.วัฒนะ  พรหมเพชร)

5.1  โครงการวิจัย “ผลการบำบัดแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจ  ความซึมเศร้า และความเศร้าจากการสูญเสีย จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”  โดย อ.วัฒนะ พรหมเพชร, อ.จุฑามาศ  แหนจอน, อ.พวงทอง  อินใจ, และผศ.ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล

 

เสร็จแล้ว

กำลังเสนอตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

5.2  โครงการวิจัย “ผลการสร้างสัญญาณพลังแบบองค์รวมในกลุ่มสตรีหม้ายที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจและความเศร้าที่ซับซ้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย อ.วัฒนะ พรหมเพชร, ศุภวรรณ  พึ่งรัศมี,  ปิยะธิดา ศิลป์วุฒินนท์  และเยาวนาถ สุวลักษณ์   

 

เสร็จสิ้นแล้ว

ได้ลงตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

5.3  โครงการวิจัย “การศึกษาความต้องการทางการศึกษาในประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษานักศึกษาอินโดนีเซียในไทย” โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง, รศ.ดร.คณิตา นิจรัลกุล, อ.สนั่น เพ็งเหมือน, ผศ.พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร, ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ และอ.วัฒนะ พรหมเพชร

 

/

/

ยุติโครงการเนื่องจากโครงการให้ทุนนักศึกษาอินโดนีเซียยุติโครงการไปแล้ว

5.4  โครงการวิจัย “การพัฒนาเด็กดีมีสุขอย่างสร้างสรรค์” โดย วัฒนะ พรหมเพชร, เยาวนาถ  สุวลักษณ์, ศุภวรรณ  พึ่งรัศมี, ปิยะธิดา  ศิลป์วุฒินนท์

 

-

-

/

/

/

5.5 โครงการวิจัย “การสังเคราะห์งานวิจัยการเยียวยาจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้” โดย อ.วัฒนะ พรหมเพชร และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา

-

/

 

เสร็จแล้วกำลังเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ

5.6 โครงการวิจัย “การสังเคราะห์งานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย อ.วัฒนะ  พรหมเพชร

-

-

เสร็จแล้ว

5.7 โครงการวิจัย “รูปแบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย อ.วัฒนะ  พรหมเพชร

 

-

-

/

/

/

5.8  โครงการวิจัย “ความเป็นพลวัตรของรูปแบบและผลลัพธ์ในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย” โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และ อ.วัฒนะ พรหมเพชร

-

-

/

/

/

5.9 ชุดโครงการวิจัย “การส่งเสริมการคิดเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”   โดย ดร.ธีระยุทธ รัชชะ, อ.จิระวัฒน์  ตันสกุล และอาจารย์วัฒนะ พรหมเพชร

 

-

-

/

/

/

5.10 โครงการวิจัยเรื่อง “การสกัดเครื่องมือวัดความคิดเชิงสมานฉันท์ในกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”  โดย อาจารย์วัฒนะ พรหมเพชร, ดร.ธีรยุทธ รัชชะ และอาจารย์จิระวัฒน์  ตันสกุล

 

         

5.11 โครงการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการคิดเชิงสมานฉันท์ในกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล,ดร.ธีรยุทธ รัชชะ และอาจารย์วัฒนะ พรหมเพชร

 

         

5.12 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงสมานฉันท์สำหรับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.ธีรยุทธ รัชชะ, อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล

และอาจารย์วัฒนะ  พรหมเพชร

 

         

6. วิจัยเครือข่ายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ (รศ.ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล)

6.1  โครงการวิจัย “ระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดย ผศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล, ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.สวัสดิ์  ไหลภาภรณ์, อ.เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม,อ.อารีลักษณ์  พูลทรัพย์

 

เสร็จแล้ว

กำลังเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ

6.2  โครงการวิจัย “การพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้”  โดย รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล อ.สมนึก แก้วมีศรี และผศ.บัณฑิต 

ดุลยรักษ์

 

-

-

/

/

/

6.3  โครงการวิจัย “สมรรถนะการสอนครูตาดีกาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”   โดย รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล, อ.วัฒนะ พรหมเพชร, ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง และรอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง

 

-

-

เสร็จแล้วกำลังดำเนินการส่งตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

6.4 โครงการวิจัย “มุมมองของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์”

โดย รศ.ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล

 

เสร็จแล้ว กำลังเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ

6.5 Challenges of Educators in the Context of Education Reform and Unrest: A Study of Southern Border Provinces in Thailand. (1) Kanita Nitjarunkul (2) Ekkarin  Sungtong  (3) Peggy  Placier

 

เสร็จแล้ว

ได้ลงตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 

แผนงานบรหารจดการ

                                                 กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

1) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการปีละ 1 ครั้ง

/

/

/

/

/

2) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

/

/

/

/

/

3) จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีละ 1 ครั้ง

/

/

/

/

/

4) จัดประชุมสัมมนาวิชาการทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

-

/

-

/

-

5) โครงการมุมเสวนาพหุวัฒนธรรมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง

/

/

/

/

/

6) จัดประชุมเสวนาโครงการวิจัยใหม่ หรือ KM หรือ Journal Club   (โยงสู่การพัฒนา

    บัณฑิตศึกษาด้วย) หรือ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยได้เสนอ

    โครงร่างวิจัยปีละ 2 ครั้ง

/

/

/

/

/

 

แผนบณฑตศกษา

 ปี/ จำนวนบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รวม

 นักศีกษาปริญญาโท

2

2

2

2

2

10

 นักศึกษาปริญญาเอก

2

2

2

2

2

10

 

                                                                                              
แผนงานเผยแพรความร  เทคโนโลยและการพฒนาเชงพาณชย

                                                             กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

 1) โครงการจัดทำ Website สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาและดูแล Web

/

/

/

/

/

 2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัย

/

/

/

/

/

 3) โครงการจัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

/

/

/

/

/

 4) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่วิจัยด้วยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

     นานาชาติ รวมทั้ง Proceedings, Academic journal

/

/

/

/

/

 5) โครงการอื่นๆ  

 

 

 

/

/

                                               

แผนพฒนาบคลากร  ดงาน  อบรม สมมนา

                                                            กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถานวิจัยฯ

/

-

/

-

/

 2) ศึกษาดูงานหรืออบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

-

/

-

/

-

 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Manuscript (หรือโครงการอื่นที่พัฒนา      

     ศักยภาพทีมนักวิจัย)

/

/

/

/

/

 4) โครงการอบรมความรู้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

     (ลิขสิทธิ์ทางปัญญา) (หรือโครงการอื่นที่พัฒนาศักยภาพทีมนักวิจัย)

/

/

/

/

/

 

อน ๆ  โครงการพเศษเพมเตมเพอสรางความเขมแขงของสถานวจยฯ

                                                            กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

1) โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการวิจัยในสังคมอาเซียนเพื่อการพัฒนา       ที่ยั่งยืน”

/

-

/

-

/

2) โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 1

    ประเทศ

/

/

/

/

/

3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (ไม่รวมกลุ่มประเทศอาเซียน)

/

/

/

/

/