การประชุมภาคีเครือข่าย วพส.                 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558             โครงการสัมมนาทางวิชาการ

          ประจำปี 2558                   (Regional Research Expo 2015)                 ประจำปี 2558

1        DSC 0267       11 

 

โครงการประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม     โครงการอบรม "How to Conduct

ประสาทสัมผัสเพื่อช่วยเหลือปัญหา                สำเร็จรูปทางด้านสถิติ การประมวลผลและ            a Good Research in Education 

ทางจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทาง            วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R”                     Adiministratiom"

จิตใจจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นทีื้จังหวัดชายแดนภาคใต้

รปหม1    11     หนาปก

 

  การเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน"ภาคใต้ใน      ประชุมคระกรรมการที่ปรึกษาเเละ          ครงการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย 

 ร่มพระบารมีสืบสานพระราชปณิธานเเละ        คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ   และพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรี

           นำสันติสุขสู่ชุมชน"                               ประจำปี 2558                          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนาปก      33333     1 28

                                                                                                                                                                                   อานตอ