มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558                     โครงการสัมมนาทางวิชาการ    โครงการประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา 

 (Regional Research Expo 2015)                  ประจำปี 2558                 ประสาทสัมผัสเพื่อช่วยเหลือปัญหา 

                                                                                                                                        ทางจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ

  DSC 0267     11  รปหม1

 

         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม     โครงการอบรม "How to Conduct   การเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน"ภาคใต้ใน

          สำเร็จรูปทางด้านสถิติ การประมวลผลและ         a Good Research in Education      ร่มพระบารมีสืบสานพระราชปณิธานเเละ 

           วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R”                  Adiministratiom"                           นำสันติสุขสู่ชุมชน" 

   11   หนาปก  หนาปก   

 

  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเเละ       ครงการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย             ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเเละ

 คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ    และพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรี     คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ

        ประจำปี 2558                           ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                        ประจำปี 2559   

   33333     1 28    1

 

โครงการประชุมติดตามความก้าวหน้า    ครงการเสวนาเรื่องมุมมองและแนวโน้ม                การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  

   โครงการวิจัยประจำปี 2559          พหุวัฒนธรรมศึกษาในศตวรรษที่ 21            The Education of Immigrant Children 

                                             และการทบทวนกลยุทธการดำเนินงานของสถานวิจัย            in U.S.  Public Schools

  20506   DSCN0400   DSCN5496

                                                                                                                                                                      อานตอ