การประชุมภาคีเครือข่าย วพส.                 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558             โครงการสัมมนาทางวิชาการ

          ประจำปี 2558                   (Regional Research Expo 2015)                 ประจำปี 2558

1        DSC 0267       11 

 

โครงการประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม     โครงการอบรม "How to Conduct

ประสาทสัมผัสเพื่อช่วยเหลือปัญหา           สำเร็จรูปทางด้านสถิติ การประมวลผลและ         a Good Research in Education 

ทางจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ           วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R”                  Adiministratiom"

รปหม1    11     หนาปก

 

  การเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชน"ภาคใต้ใน      ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเเละ          ครงการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย 

 ร่มพระบารมีสืบสานพระราชปณิธานเเละ      คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ   และพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรี

           นำสันติสุขสู่ชุมชน"                               ประจำปี 2558                        ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนาปก      33333     1 28

 

  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเเละ   โครงการประชุมติดตามความก้าวหน้า        โครงการเสวนาเรื่อง มุมมองและแนวโน้ม

คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ          โครงการวิจัยประจำปี 2559     พหุวัฒนธรรมศึกษาในศตวรรษที่ 21  และการทบทวน

          ประจำปี 2559                                                                     กลยุทธการดำเนินงานของสถานวิจัย

1   20506       DSCN0400

                                                                                                                                                                      อานตอ