ผลงานตพมพระดบนานาชาต

ลำดับที่             ชื่อวิจัย              ปีที่พิมพ์ 

ชื่อเจ้าของผลงาน

เเละผู้ร่วม  

  1

Developing from assiatant to full principal in a context of social unrestThe case

of  Southern  Thailand

2013

 

Ekkarin  Sungtong

 Melanie  C. Brooks

 

  2

Challenges of Educators in the Context of Education Reform and Unrest: A Study

of Southern Border Provinces in Thailand

2014

 

 Kanita Nitjarunkul

 Ekkarin Sungtong

 Peggy Placier

 

  3  Principal Perceptions of Armed Military Guard in Southern Thai Schools  2014

 Melanie  C. Brooks

 Ekkarin Sungtong

 

 

ผลงานตพมพระดบชาต

 ลำดับที่  

          ชื่อวิจัย      

   

ปีที่ตีพิมพ์

           

ชื่อเจ้าของผลงาน

เเละผู้ร่วม

                   
  1

ผลการบำบัดแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจความซึมเศร้า

และความเศร้าจากการสูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2552

ผศ.วัฒนะ พรหมเพชร

ดร.จุฑามาศ แหนจอน

อ.พวงทอง อินใจ

ผศ.ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล

 2

มุมมองของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมเเละพหุวัฒนธรรมศึกษา

2557

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

 3

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนประเทศไทย

2557

ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด

ผศ.ดร.เอกรินทร์สังข์ทอง

ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

 4

การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ:

กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีจังหวัดปัตตานี

 

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

 5

ผลการสร้างสัญญาณพลังแบบองค์รวมตามแนวทฤษฎีภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะบาดแผลทางจิตใจ

และความเศร้าโศกของสตรีผู้สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 2558

ผศ.วัฒนะ พรหมเพชร

น.ส.ศุภวรรณ พึ่งรัศมี

น.ส.ปิยะธิดา ศิลป์วุฒินนท์

นางเยาวนาถ สุวลักษณ์ 

 6

รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาและข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ของโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

 7

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง

2558

นางศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี

ผศ.ดร.เอกรินทร์สังข์ทอง

รศ.ดร.ผ่องศรีวาณิชศุภวงศ์

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

8

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพในชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2559

นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์

รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

9

แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

 2559

นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

ผศ.ดร.เอกรินทร์สังข์ทอง

10

ผลการใช้ชุดการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2559

น.ส.อัญชลี อุดมศิลป์

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

อ.จารึก อรรถสงเคราะห์

11

การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2559

ทิฆัมพร สมพงษ์

วุฒิชัย เนียมเทศ

เอกรินทร์ สังข์ทอง

เรชา ชูสุวรรณ

12

ความต้องการจำเป็นของอาจารย์นิเทศก์สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต้

2559

นายแวฮาซัน แวหะมะ

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

13

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

2560

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

ผศ.วิรินธร อักษรนิตย์

ผศ.จุฑา ธรรมชาติ

อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 

 

ผลงานตพมพทนวจยนกศกษาระดบปรญญาเอก

 ลำดับที่

          ชื่อวิจัย          

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อเจ้าของผลงาน

เเละผู้ร่วม

การวิเคราะห์องค์กรบริบทด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

ผศ.นพดล นิ่มสุวรรณ

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ

ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

พัฒนาการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย

 

2558

น.ส.รุจนี เอ้งฉ้วน

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ

3

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฮมสคูล: กรณีศึกษาครอบครัวในภาคใต้

2558 

น.ส.รุจนี เอ้งฉ้วน

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ

4

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2558

น.ส.สุมาวดี พวงจันทร์ 

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รศ.ดร.ผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์

5

การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2559

ผศ.นพดล นิ่มสุวรรณ

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ

ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

6

ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า

(พุทธศักราช 2558-2567)

2559 

สุมาวดี พวงจันทร์

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รศ.ดร.ผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์

7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2559

สุริยา  หมาดทิ้ง

ผศ.ดร.เอกรินทร์สังข์ทอง

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

 8

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม : หนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษา

 2559

น.ส.ชุติมา รักษ์บางแหลม  

ผศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

9

กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3

 2560

น.ส.สมจิต ทองเกตุ

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ 

10 

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและประเด็นปัญหาจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา

ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

2560

น.ส.ชุติมา รักษ์บางแหลม

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

 

ผลงานตพมพทนวจยนกศกษาระดบปรญญาโท

ลำดับที่ 

         

ชื่อวิจัย      

     

ปีที่

ตีพิมพ์

    ผู้แต่ง                   

1

 ผลการสอนเเบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม เเละนวัตกรรม คุณลักษณ์ด้านทักษะ

 ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรม เเละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

2559  นายนิอิบนูรอวี บือราเฮง

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

 ผลการใช้บทเรียนสถานการณ์จำลองเเบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะ การเขียน กรอบเเนวคิด

 เเละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2559 

น.ส.ณัฐณิชา รูบามา

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล 

รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

3

 การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี

2560

น.ส.รอฮานี  เจ๊ะอุเซ็ง

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

4

ผลของโปรแกรมบูรณาการแนวคิดในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต่อการยอมรับกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี

 

2561  น.ส.รอฮานี  เจ๊ะอุเซ็ง

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

5

 สภาพการดำเนินงาน ปัญหา เเละเเนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์สังกัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2559

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

6

 ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่นอกห้องเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

นางสาวธีติมา  มูรติการ

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

7

 การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นายมนูญ  เศษแอ

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์