ขาวประกาศ

 รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.) ประจำปี 2560

icon bullet       ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

icon bullet      เครือข่ายนักศึกษาและอาจารย์ชายแดนใต้รวมพลังวิจัยสร้างความรู้สนองตอบท้องถิ่น สกอ.จับมือสถาบันรามจิตติ

        หนุนมหาวิทยาลัย “สร้างเรียนรู้เพื่อรับใช้ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง

icon bullet     ศูนย์ศึกษาตุรกี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ"Turkey’s Relationship with Europe

       (ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป)" โดย H.E. Mr.Osman Bülent Tulun (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย)

icon bullet    สถานวิจัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้"  

       ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 13.10-14.40 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

icon bullet     คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Special Presentation and Workshops" 

                                                                                                                                                                                             อานตอ________________________________________________________________________________________________________