icon bullet  ศูนย์ศึกษาตุรกี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ"Turkey’s Relationship with Europe

    (ความสัมพันธ์ตุรกีกับยุโรป)" โดย H.E. Mr.Osman Bülent Tulun (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย)

icon bullet สถานวิจัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้"  

    ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 13.10-14.40 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

icon bullet  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Special Presentation and Workshops" 

icon bullet  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เเละนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประมวลผลเเละวิเคราะห์

    ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R" ในวันที่ 5-7 กันยายน 2558 

icon bullet ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพหุวัฒนธรรมศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา” 

    วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 icon bullet ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเเละตอบโจทย์วิจัยเรื่อง " รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน" ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 

    ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

icon bullet  รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.) ประจำปี 2558

icon bullet  สถานวิจัยฯขอเเสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล งานวิจัยเรื่อง Challenges of Educators in the Context 

    of Education Reform and Unrest: A Study of Southern Border Provinces  in Thailand  

    ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร  Asian Social Science (Canadian Center of Science and Education)

    Vol. 10, No 18 (2014)

icon bullet สถานวิจัยฯขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ได้รับรางวัลเนื่องในงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์"  

    โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

icon bullet สถานวิจัยฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมบูทและนิทรรศการผลงานจากชุดโครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา

    ในวัน มอ.วิชาการประจำปี 2557  

icon bullet สถานวิจัยฯได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเเละคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2557 

icon bullet ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pushing Beyond Holidays and Heroes :

    Multicultural Education in Globalizing World" 

icon bullet สถานวิจัยฯได้จัดโครงการเจราความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับต่างประเทศสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.)

icon bullet ขอเชิญคณาจารย์เเละผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557

icon bullet ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้"

icon bullet รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2557