สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.)

  ชั้น คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

181 หมู่ที่ 6  ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

 

โทรศัพท์: +66 8 1542 7533, สายภายใน: 1631, โทรสาร: 0 7333 7383 , 0 7333 7384

 

 

pink flower divider md clr

 

 

Multicultural Education for Sustainable Development Research Center (MSRC)

 

Faculty of Eduction  

 

Prince of Songkla University Pattani Campus

 

Tel : +66 8 1542 7533