สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 58101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                   เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เเละมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดเวทีเพื่อนำเสนอความรู้ที่ได้จากการวิจัย อันนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

1  1 8

1 7   1 16

1 10   1 9   

   1 1 

 1 2    1 4   

1 6   1 13   

1 17   1 24   

1 25   1 26

1 27    1 28