ถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.)

  จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและแนวโน้มการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในอนาคต อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ให้กับสถานวิจัยอันเอื้อต่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ นำสู่การพัฒนาสังคมการเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมต่อไป

 

NM4A1748      NM4A1726

NM4A1760      NM4A1771

NM4A1781      NM4A1785

NM4A1790       NM4A1793

                                    NM4A1806        NM4A1809